BRODSKI PARNI KOTLOVI PDF

parni kotlovi. PODJELA GENERATORA PARE Prema smještaju – načinu ugradnje: • pokretni (brodski, lokomotivni), • stacionarni. Prema namjeni. Škotski kotao je vrsta parnog kotla ili generatora pare koji je do Drugog svjetskog rata bio najčešće ugrađivan brodski proizvođač pare. Tako je na primjer. [4] J. Šretner, Brodski parni kotlovi, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb [5] A. H. Byrknes, Run-Time User’s Guide and Reference Manual, Powersim

Author: Gogal Shami
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 7 February 2005
Pages: 144
PDF File Size: 12.3 Mb
ePub File Size: 3.10 Mb
ISBN: 384-1-96279-837-7
Downloads: 45569
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dourr

Parni kotao sa jednim bubnjem i sagorijevanjem u letu 5 1. Gorivo i sorbent se uvode u loziste iznad ili ispod fluidiziranog sloja. Kao pokretacka sila kod kotlova sa prinudnom cirkulacijom koristi se napor cirkulacione pumpe, tako da kod njih nije bitna zavisnost od razlike gustina i polozaja isparivackog sistema.

Neizgorjeli dio goriva u propadu je koksni ostatak koji ima vecu toplotnu moc nego gorivo. Gubitak u8 po definiciji je odnos toplote koja sa vanjske povrsine kotla prelazi na okolinu i ukupno dovedene energije kotla. Kod manjih kotlova gorionici se postavljalju na prednjem zidu lozista, najcesce jedan iznad drugog, dok se kod vecih industrijskih i energetskih kotlova pristupa tangencijalnoj brodsmi gorionika, kotlivi se postavljaju u uglovima lozista kao na slici 2.

Konkretno, za bilans energije moze se reci da je zadovoljen, ako je energija dovedena gorivom u loziste jednaka energiji koju je prijemnik toplote sa sobom iznio iz kotla uvecanoj za energiju kojom je trebalo nadomjestiti kotlovske gubitke. Kotlovski bubanj ima zadataka separatora pare koji odvaja suhozasicenu vodenu paru od vodenih kapljica.

Ložište (kotao)

Sastav goriva 4 1. Vrste kotlova prema cirkulaciji radnog medija a Kotao sa prirodnom cirkulacijom; b Kotao sa prinudnom cirkulacijom; c Protocni kotao 1. Lozista za sagorijevanje ugljene prasine u letu Kotlovske gubitke usvajamo iz tabele 4.

  BOCKUS GASTROENTEROLOGY PDF

Osnovna osobina ovih kotlova kotlivi da u isparivacu nema cirkulacije, nego se isparavanje odvija u jednom pravcu radnog fluida. Rebraste cijevi su horizontalno postavljene u dimni kanal i na krajevima povezane sa koljenima.

Vodocijevni kotao – Wikipedia

Koeficijent konvekcije na strani zraka Obrnuta paralelna sema kod koje se i gorivo i vazduh dovode odozgo Slika 1. Ako se cijela kolicina vazduha potrebna za potpuno sagorijevanje utrosi na nepotpuno sagorijevanje goriva tako da ugljik sagori u CO, dobijaju se produkti sagorijevanja u kojima je sadrzaj CO maksimalan, a dodatno se u produktima javlja visak O2 koji nije utrosen za sagorijevajne iz razloga sto se za nepotpuno sagorijevanje trosi puno manje O2 nego za potpuno.

Kolicina toplote prihvacena u isparivacu za nominalni rezim rada iznosi: Kotlovski gubici Loziste mora da zadovolji dva osnovna uslova: U sljedecoj zoni 3 vrsi se sagorijevanje fiksnog ugljenika, to jest, goriva iz kojeg su se izdvojili volatili.

Osim toga, tangencijalnim postavljanjem gorionika se u lozistu postize vrtlozno kretanje produkata sagorijevanja, sto pozitivno utice na proces sagorijevanja i na razmjenu toplote sa produkata sagorijevanja na ekranske cijevi ;arni parnog kotla. Tada je globalno gledajuci, masa i energija na ulazu u kotao jednaka ;arni i energiji na izlazu iz kotla, ako su polazni i krajnji rezimi rada za taj period istovrijetni ili njihova razlika jednaka akumulaciji za to vrijeme nije ispunjeno.

Thank you for interesting in our services.

Ložište (kotao) – Wikipedija

Gorive tvari su najvecim dijelom ugljici pa je gorenje spajanje kisika gorive tvari s ugljikom. Dimni gasovi u crni i gusti. Industrijski kotlovi sluze za snadbijevanje raznih industrijskih tehnoloskih procesa parom, a cesto i za proizvodnju elektricne energije posredstvom turbina sa protivpritiskom ili kondenzacionih turbina sa oduzimanjem pare.

Nesagorjeli leteci koks se lijepi na grejne povrsine kotla ili odlazi sa dimnim gasovima sto predstavlja gubitak toplote. Za to se koriste aparati za prikupljajnje cestica i cikloni raznih tipova izvedbi.

Sam sastav pepela, dakle, zavisan je i od sastava rastinja iz kojih je gorivo nastalo. Forsiranje lozista ima isti uticaj na gubitak i kod sagorijevanja u sloju i u letu, jer ga povecava. Na temperaturama koje sagorijevanjem uobicajenih goriva vladaju u lozistima kotlova i peci, prisutni su sljedeci procesi disocijacije: Kako je proces prenosa toplote zracenjem u lozistu dominantan, cijevi koje sacinjavaju ogrevnu povrsinu lozista nazivaju se ekranske cijevi.

  INETVU 1200 PDF

Ostatak su sljaka i inertni materijal koji je bio prisutan u gorivu.

Škotski kotao

UVOD Parni,vrelovodni i drugi koltovi su po svojoj koncepciji, namjeni, velicini, parametrima i nizu drugih karakteristika tako razliciti da se mogu klasifikovati na mnogo nacina. Ako se kotao posmatra u stacionarnom rezimu rada, moze se postaviti da su vrijednosti izlanih velicina mase i energije jednaki ulaznim.

Please copy and paste bordski embed script to where you want to embed Embed Script. Drugi parametar je tip resetke, koji ukljucuje i faktor relativnog kretanja resetke u odnosu na gorivo. Osim toga FBHE se koristi i za regenerativno zagrijavanje pare iz visokotlacnog dijela parne turbine.

Od svih gubitaka on zauzima posebno mjesto iz razloga jer je najveci. Kotlovi utilizator Energetski kotlovi ili generatori pare predstavljaju energetski izvor u termoelektranama, to jest, jedan od posrednika u pretvaranju hemijske energije goriva u elektricnu.

Konstrukcija postrojenja na sagorijevanje BFB Oba pomenuta tipa kotlova se mogu izvesti kao jedna od dvije vrste primjenjene tehnologije: Pri sagorijevanju se razvija toplota, gasovi i vodena para. Ovaj gubitak se definise kao energija koju sa sobom iz kotla iznose nesagorjele cestice u letecem pepelu u odnosu na ukupnu dovedenu energiju kotlu.

Sagorijevanje u cirkulacionom fluidiziranom sloju tkzv. Bubanj ima na obodu zupce, te se pomocu elektromotora i reduktora neprekidno obrce 3 — brodki puta u minuti.